i
1. Preis

B&B Hotel, Berlin

Jahr: 2013

Projektpartner:

RKW Architektur +

AWORKS Architekten